Үйлдвэрлэлийн роботын лаборатори

Танилцуулга

Энэхүү лабораторид “Технологийн процесс ба үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт” магистр, докторын хөтөлбөрөөр суралцаж буй судлаачид, удирдлагын системийн чиглэлээр судалгаа хийж буй хөгжүүлэгчид судалгаа хийх зорилготой.

Уг лабораторид ухаалаг үйлдвэрлэлийн систем, түүний удирдлагын системийн хөгжүүлэлт, үйлдвэрлэлийн робот систем, тэдгээрийн шинэ алгоритм боловсруулалтууд хийгдэнэ. Үйлдвэрлэлийн роботын систем, манипуляторын удирдлагын алгоритмууд хөгжүүлэгдэнэ. Мөн компьютер дээр суурилсан болон програмчлагдах логик контроллёр дээр суурилсан үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтанд зориулагдсан дүрс боловсруулалтын туршилтууд явагддаг. Түүнчлэн хөдөлгөөнт роботын туршилтууд, зам төлөвлөлт, навигаци, одометр, хамгийн үр ашигт роботын энерги зарцуулалт зэрэг алгоритмууд хөгжүүлэгддэг. Ахисан шатны тоон сигнал боловсруулалтын алгоритмууд, хиймэл оюун ухааныг удирдлагын системд хэрэглэх судалгааны ажлууд хийгддэг. Мөн электрон хичээл, онлайн хурлууд явагдах боломжтой тоног төхөөрөмжүүд байршдаг ба үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын чиглэлийн холимог курсүүд (blended course), тэдгээрийн платформууд ашиглагддаг.

Судалгааны чиглэл

 • Үйлдвэрлэлийн робот, роботын гар, манипуляторийн хөгжүүлэлт
 • Хяналтын роботууд, роботын инженерчлэл
 • Үйлчилгээний роботын хөгжүүлэлт, humonoid роботын зам төлөвлөлт
 • Тоон сигнал боловсруулалт: Үйлдвэрлэлийн дүрс боловсруулалт, дүрс таних алгоритмууд, дууны сигнал боловсруулалт
 • Программчлагдах логик контроллёрын ахисан шатны программчлал, хөгжүүлэлтүүд, хяналт удирдлагын систем

Судалгааны ажлууд

Хамтарч хэрэгжүүлж байсан төсөл:

 • Remote detection method for illegal electricity usage based on extended smart meters
 • Illegal electricity usage localization by inspection robot
 • Transcranial Doppler системийн мэдээлэл дамжуулалтын “USB” өндөр хурдны драйвер боловсруулалт
 • Transcranial Doppler системийн “Power Spectrum Density” боловсруулалтын алгоритм, түүний дууны дохионы шуугианийг ухаалгаар шүүх алгоритм боловсруулалт
 • DEXA системийн программ хангамжийн автоматаар дүрс таних хэсгийн (CAD tools) алгоритм боловсруулалт
 • DEXA систем ашиглан хүний биеийн таргалалтын хувийг тодорхойлох алгоритм, программ хангамж боловсруулалт
 • DEXA системийн “Calibration” хийх шинэ аргачлал боловсруулалт
 • BLDC хөдөлгүүрийн автомат удирдлагын системийн сайжруулалтын судалгаа
 • Development of quality standarts of public service robots (공공 서비스 로봇 품질인증 규격 개발)
 • Development of prevention support technology for smart road-car accident (Smart 도로-자동차 사고예방 지원기술 개발)
 • Development of packaging technology for RFID reader and control (RFID 리터기 패키징 기술개발 및 운용기술 개발)
 • Research of education robotics for university and its usage (대학로봇 교육 활성화를 위한 연구 용플랫품 로봇활용)
 • Research of auditory feedback-based real time HRI system (실시간 auditory feedback 기반 HRI 시스템 연구)
БУСАД ЦЭСҮҮД