>
Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл

Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөр:

  • D071304 Цахилгаан системийн автоматжуулалт, Бакалавр, Магистрын хөтөлбөр

Магадлан итгэмжлүүлэхээр ажиллаж буй хөтөлбөр:

  • D078810 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, Бакалаврын хөтөлбөр
MENU