Эрхэм зорилго

Дэлхийн улс орнуудын мэргэжилтэн бэлтгэдэг нийтлэг түвшинд ойртсон бакалавр, магистр, докторын зэрэг олгох шаталсан сургалт явуулах замаар эрчим хүчний салбарт үндэсний материаллаг баазыг бэхжүүлэх, сургалтын технологийг боловсронгуй болгох, судалгаа, туршилтыг хослох замаар сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн нэгдлийг хангах явдал юм.

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.