Хөгжлийн товчоон

Монгол улсыг аж үйлдвэржүүлэх бодлогын хэрэгжүүлэхэд түлш эрчим хүчний салбарыг

түрүүлэх урдацтай хөгжүүлэх шаардлага гарснаар эрчим хүчний инженерүүдийг эх орондоо

бэлтгэх зорилгоор онд 1960 МУИС-ийн бүрэлдэхүүнд Эрчим хүчний салбар байгуулагдав.

-Төр засгаас авсан дэс дараатай арга хэмжээ, олон улсын байгууллагын анхаарал

тусламжаар политехникийн дээд сургууль байгуулах бэлтгэл ажил хангагдаж 1969 онд

МУИС-ийн бүрэлдэхүүнд Политехникийн дээд сургууль байгуулагдаж улмаар МУИС-ийн

Эрчим хүчний факультет байгуулагдав.

-Политехникийн дээд сургууль 1979 онд бие даасан сургууль болсноор ПДС-ийн

Эрчим хүчний факультет байгуулагдав.

-Политехникийн дээд сургуулийн Монгол улсад инженерийн боловсон хүчин бэлтгэхэд

гүйцэтгэсэн үүргийг үнэлэж 1991 онд Монгол улсын техникийн их сургуулийг байгуулав.

ТИС-ийн бүрэлдүүнд Эрчим хүчний инженерийн сургууль байгуулагдав.

-Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль 2001 онд байгуулагдаж бүрэлдүүн

сургуулиуд дотроос анх удаа ЭХИС өөрийн санаачлагаар профессорын багийн системд шилжив.

-2010 оны 11 сард ЭХИС үүсэн байгуулагдсаныхаа 50 жилийн ойг ёслол төгөлдөр тэмдэглэв.

-2011 оны 11 сард Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрчим хүчний газартай хамтран

ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурав.

-2012 онд ШУТИС-ийн хөгжлийн стратегийн замын зураглалыг “ШУТИС-2021” батлагдаж,

үүнтэй уялдан ЭХИС-ийн замын зургалалыг баталж эрдэм шинжилгээ, технологи, инновацийг

хөгжүүлэх үндсэн чухал баримт бичиг боловсрогдсон.

-2012 онд Хойд Хятадын эрчим хүчний их сургуультай 2+2 хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

гэрээнд гарын үсэг зурж, 2012-2013 оны хичээлийн жилээс эхлэн хэрэгжүүлэх болов.

 

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.