Судалгааны профессорын баг

Судалгааны профессорын баг.

 

             ШУТИС-ийн Судалгааны профессорын баг нь сургалт-судалгаа-үйлдвэрлэлийг нягт уялдуулах замаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй шинэ мэдлэг бий болгохуйц эрдэм судлалыг хөгжүүлэх, мэдлэг, технологи дамжуулан хэрэглээний эргэлтэнд оруулахад чиглэсэн инновацийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй явуулах, улмаар энтрепренер хэв шинж бүхий судалгаанд суурилсан их сургууль болох ШУТИС-ийн хөгжлийн бодлого, стратегийг хэрэгжүүлэх, Монгол улсад мэдлэгийн эдийн засгийг хөгжүүлэхд хувь нэмэр оруулах, тэргүүлэх чиглэлүүдээр судалгааны ажил эрхлэх үндсэн зорилготой эрдэм шинжилгээ, судалгааны үндсэн нэгж юм.

  • Цахилгаан системийн горим, удирдлагын профессорын баг

 

ШУТИС-Д СУДАЛГААНЫ ПРОФЕССОРЫН БАГ БАЙГУУЛЖ,

АЖИЛЛУУЛАХ ТҮР ЖУРАМ /2015 он/