Сургалтын алба

ЭХС дээр сургалтын үйл ажиллагааг кредит системд шилжих ажлын бэлтгэл болгон 1997 оноос эхлэн сургалтын алба байгуулагдан 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байсан бөгөөд одоо Дэд захирал болон 13 мэргэжил хариуцсан 5 ажилтантайгаар ажиллаж байна.  Сургалтын албаны ажилтанууд шинээр элсэж байгаа оюутнуудыг хүлээн авч, оюутнаар бҮртгэн тушаал гаргуулж оюутны үнэмлэх, үйлчилгээний карт олгохоос эхлэн тэднийг сургуулиа төгсөх хҮртэлх бүх үйл ажиллагааг зохицуулан ажилладаг.

      Сургалтын албаны үндсэн үүрэг нь сургалтын стандарт, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, түүний явц биелэлтэнд хяналт тавих, суралцагсад болон профессорын баг, багш нарын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, сургалтын төлбөрийн асуудлыг шийдвэрлэхэд оршдог болно. Мөн түүнчлэн хичээл сонголт хийлгэх, урамшуулах, төрөөс үзүүлэх зээл, тусламж, нэрэмжит тэтгэлэгт хамруулах зэрэг сургалтын процесс, оюутны нийгмийн асуудалтай холбоотой ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг.

 Дэд захирал доктор, дэд профессор Д.Өлзий-Орших

Оюутны бүртгэл мэдээлэл хариуцсан ажилтнууд:

Магистр Д.Оюунсүх

Дулааны цахилгаан станц
Үйлдвэрийн экологи
Дулааны процессын автоматжуулалт
Сэргээгдэх эрчим хүч 

Магистр Ц.Дэлгэрмаа

Эрчим хүчний  менежмент
Аж үйлдвэрийн  дулаан хангамж
Аж үйлдвэрийн хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт  

Магистр Ц.Мөнхсайхан

Цахилгаан систем 
Цахилгаан хангамж

Магистр Б.Оюунчимэг

Цахилгаан системийн автоматжуулалт

Үйлдвэрийн процессын автоматжуулалт

Цахилгаан электроник

Компьютерийн техник

Магистр Б.Уранчимэг

Төрийн сан /ТАХ, зээл тусламж,/
Магистр /бүх мэргэжил/

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.