ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУРГУУЛЬ БОЛОН ГРИЙН ЭНЕРЖИ ИНТЕРНЭЙШНЛ ХХК ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “ЭРЧИМ ХҮЧ – 100” СЭДЭВТ ДОКТОР, МАГИСТР, БАКАЛАВР ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН УДИРДАМЖ
ganbii

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУРГУУЛЬ БОЛОН  ГРИЙН ЭНЕРЖИ ИНТЕРНЭЙШНЛ ХХК ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “ЭРЧИМ ХҮЧ – 100” СЭДЭВТ ДОКТОР, МАГИСТР, БАКАЛАВР ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

 

  1. Зорилго: ШУТИС-ийн харьяа Эрчим хүчний сургуульд суралцаж байгаа доктор, магистр, бакалаврын оюутнуудын гүйцэтгэж байгаа эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хэлэлцэх, олон нийтэд сурталчлах, туршлага солилцох зорилготой.
  2. Хамрах хүрээ: Эрчим хүчний чиглэлээр гадаад, дотоодын хувийн болон улсын их, дээд сургуулиудад суралцаж буй доктор, магистр, бакалаврын оюутнууд
  3. Эрдэм шинжилгээний хурлын чиглэл:
    • Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл-дамжуулалт-түгээлт, техник технологи
    • Дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэл-дамжуулалт-түгээлт, техник технологи
    • Оюутны бүтээлийн уралдаан

Удирдамж татаж авах