Сургалтын лаборатори

СУРГАЛТЫН ЛАБОРАТОРИ

Үйлдвэрийн дулаан хангамжийн лаборатори 2-317

Техникийн термодинамикийн лаборатори 2-319

Хөргөлтийн технологи ба кондиционерын лаборатори    2-322

Автомат удирдлагын онол ба автоматжуулалтын лаборатори 2-323

Уурын генератор, түлш усны шинжилгээний лаборатори 2-417

Дулааны цахилгаан станцын симулятор лаборатори 2-418

Дулааны хэмжил хэмжүүрийн лаборатори 2-509

Шингэн ба хийн динамикийн лаборатори Т-003

Дулаан тархалтын онолын лаборатори Т-402

Үйлдвэрийн экологийн лаборатори

Сэргээгдэх эрчим хүчний лаборатори